TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Termen met betrekking tot uw Catalaanse huis

Hieronder treft u een, verre van volledige, lijst van woorden en termen aan waarmee u te maken kunt krijgen als u een huis koopt in Catalonië.

Abogado – Advocaat, rechtsadviseur

Agencia Inmobiliaria - Makelaarskantoor

A.P.I. (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) - Grootste vereniging van makelaars van Catalonië, vergelijkbaar met de NVM

Arquitecto - Architect

Arras - Borg als garantie dat het huis gekocht wordt

Asesor Fiscal - Financieel adviseur

Ayuntamiento - Gemeentehuis

Catrasto – Kadaster

Comisaría de Policía - Politie bureau

Comunidad Proprietarios - Vereniging van eigenaren

Contrato de Compraventa Privado - Koopovereenkomst, deze hoeft niet altijd te worden getekend in het bijzijn van de notaris, wel wordt er een borg afgesproken en betaald

Copia Simple - Kopie van de hypotheekakte

Copy of Escritura - Dit is de rechtsgeldige kopie van de eigendomsakte

Cuotas de comunidad – Jaarlijkse gemeentelasten

Entrada - Aanbetaling

Escritura de Hipoteca - Hypotheekakte

Escritura Pública de Compraventa - Eigendomsakte

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - Rente percentage tussen banken in Europa

Factura - Rekening

Finca – Perceel

Gestor - Expert in de Catalaanse bureaucratie

Hipoteca - Hypotheek

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) - Lokale belasting

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) - Overdrachtsbelasting (7% in Catalonië)

Impuestos – Belastingen

IVA – Catalaanse BTW (7% op huizen, 16% op land)

Licencia de Obras - Bouwvergunning

Licencia de Ocupación - Woonvergunning

Nota simple - Kopie van de akte van uw woning uit het officiele register

Notario – Notaris

PGOU | Plan General de Ordenación Urbana - Stadsplan (bestemmingsplan)

Plan Parcial - Bouwplannen van de gemeente

Plusvalía - Winstbelasting, twee typen, gemeentelijk en provinciaal

Registro de la propiedad - Bezitsregistratie

Suelo Rústico - Landelijk gebied. Hier zijn geen ontwikkelingsplannen, pas op!

Suelo Urbano - Stedelijk grondgebied. Er zijn ontwikkelingsplannen, een wegennetwerk en watervoorzieningen

Tasación – Taxatie, waardebepaling (of valuación)

Tasador – Taxateur

Últimas Voluntades - Testament

Urbanismo - Stadsdeel departement

Valor Cadestral - Kadestrale waarde

Valor Fiscal - Fiscale waarde

Valor Comercial - Commerciele waarde

Valuación - Waardebepaling, taxatie (of Tasación)

Zonas Verdes - Groene zones, hier mag u niet bouwen

contact pagina